Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ‐ Advertentie Overeenkomsten

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Publish Result BV. Gevestigd te Eindhoven aan de Heezerweg 243 hierna te noemen Publish Result, gedeponeerd op 14 mei 2010 bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17281969

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Overeenkomst; de overeenkomst van opdracht tussen Publish Result en een opdrachtgever tot het plaatsen van een of meer advertenties in de door Publish Result aangeboden tijdschriften;

Advertentie; een reclame boodschap of uiting ten behoeve van een opdrachtgever;

Opdrachtgever; iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht aan Publish Result geeft tot het plaatsen van een of meer advertenties in de door Publish Result aangeboden tijdschriften. en/of websites (banners etc)

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst, waarop Publish Result deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Indien partijen naast de toepasselijkheid van deze voorwaarden de toepasselijkheid van de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals gepubliceerd door de Stichting ROTA, zijn overeengekomen, prevaleren deze voorwaarden.

Artikel 3. Offertes

De door Publish Result gemaakte offertes zijn geldig gedurende 10 dagen, tenzij anders aangegeven. Publish Result is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever door hem schriftelijk binnen 10 dagen wordt bevestigd. De in de een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Publish Result zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomst de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Publish Result het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Publish Result aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Publish Result worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Publish Result zin verstrekt, heeft Publish Result het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Publish Result houdt zich het recht voor het formaat, de kolombreedte en de meetwijze van de aangeleverde advertenties te veranderen. Publish Result zal daarbij de in de branche gangbare gebruiken eerbiedigen.
 5. Publish Result is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Publish Result is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart Publish Result voor aanspraken van derden op grond van onrechtmatige daad, de Auteurswet of andere nationale of internationale regelgeving op het gebied van intellectuele en/of industriële eigendom.

Heezerweg 343 | Postbus 2238 | 5600 CE | Eindhoven | The Netherlands | T: +31 (0)88 2266610 F: +31 (0)88 2266675 | www.publishresult.com | E: info@publishresult.com 2/4

 1. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Publish Result de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Weigeren Advertenties

 1. Publish Result is gerechtigd zonder opgave van redenen een door de Opdrachtgever aangeleverde Advertentie te weigeren. Indien de Opdrachtgever de Advertentie tijdig heeft aangeleverd, te weten minimaal 30 dagen voor de geplande publicatiedatum, zal Publish Result de Opdrachtgever in de gelegenheid stellen een andere Advertentie aan te leveren. Indien de opdrachtgever van deze gelegenheid geen gebruik maakt, is hij desondanks gehouden de prijs voor het plaatsen van de Advertentie te voldoen.
 2. De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd Advertenties aan te leveren die betrekking hebben op eigen (natuurlijke of rechts‐)persoon. Indien de Opdrachtgever een Advertentie aanlevert die niet op zijn eigen (natuurlijke of rechts‐)persoon betrekking heeft, is Publish Result gerechtigd de Advertentie te weigeren. De Opdrachtgever is in dat geval wel de voor de Advertentie overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 6. Contractduur en uitvoeringstermijn

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst opgenomen periode of verschijningsdatum.
 2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de publicatie van het overeengekomen aantal Advertenties een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn dient de Opdrachtgever Publish Result derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigingen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van publicatie van de advertentie daardoor worden beïnvloed. Publish Result zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Publish Result de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Publish Result daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal Publish Result geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Ontbinding van de Overeenkomst

 1. De vorderingen van Publish Result op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • na het sluiten van de Overeenkomst aan Publish Result ter kennis gekomen omstandigheden geven Publish Result goede grond te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien Publish Result de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
  • In de genoemde gevallen is Publish Result bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Publish Result schadevergoeding te vorderen.

Heezerweg 343 | Postbus 2238 | 5600 CE | Eindhoven | The Netherlands | T: +31 (0)88 2266610 F: +31 (0)88 2266675 | www.publishresult.com | E: info@publishresult.com 3/4

 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Publish Result zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomt onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Publish Result bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Prijs

 1. Publish Result mag de op het moment van publicatie geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 2. De prijs is exclusief BTW.
 3. Indien de Opdrachtgever na het sluiten van de Overeenkomst opdracht geeft tot het plaatsen van extra Advertenties, heeft hij voor die Advertenties recht op de kwantumkorting behorende bij het in totaal in een bepaalde periode in opdracht van hem geplaatste Advertenties.
 4. De Opdrachtgever is de overeengekomen prijs verschuldigd ook als de Opdrachtgever heeft besloten niet alle overeengekomen Advertenties te laten plaatsen.

Artikel 11. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar Rabobank, rekeningnummer 1123.74.212 t.n.v. Publish Result B.V. te Eindhoven. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 12. Incassokosten

 1. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever verschuldigd:
  • over de eerste € 2.950,‐ 15%
  • over het meerdere tot € 5.900,‐ 10%
  • over het meerdere tot € 14.748,‐ 8%
  • over het meerdere tot € 58.990,‐ 5%
  • over het meerdere 3%. Indien Publish Result aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijke waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 1. De Opdrachtgever is jegens Publish Result de door Publish Result gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover de Opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Publish Result en de Opdrachtgever met betrekking tot een Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Publish Result is niet aansprakelijk voor:
 • het zoekraken, onbruikbaar raken van afbeeldingen, werktekeningen, layouts of andere bij de Overeenkomst behorende materialen;
 • voor het niet, niet tijdig, of niet juist doorzenden van brieven of Advertenties onder nummer.

Heezerweg 343 | Postbus 2238 | 5600 CE | Eindhoven | The Netherlands | T: +31 (0)88 2266610 F: +31 (0)88 2266675 | www.publishresult.com | E: info@publishresult.com 4/4

 1. De aansprakelijkheid van Publish Result, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Publish Result beperkt tot € 1000,‐.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Publish Result of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Publish Result zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Publish Result, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Publish Result, een algemeen gebrek aan grondstoffen en ander voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of ander derden waarvan Publish Result afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. Indien Publish Result bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Reclamaties

Klachten over de gepubliceerde Advertenties dienen door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na publicatie schriftelijk te worden gemeld aan Publish Result. Ook indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Als de klacht gegrond is zal Publish Result de Advertentie nogmaals publiceren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog publiceren van de Advertentie zoals is overeengekomen niet meer mogelijk is of zinvol is, zal Publish Result slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 (Aansprakelijkheid).

Artikel 16. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Opdrachtgever en Publish Result, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Zwolle. Publish Result blijft echter bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen Publish Result en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Wijziging van de voorwaarden

Publish Result is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Publish Result zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.